jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
 
 
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง รับสมัครงาน ตำแหน่งเศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี) ( 8 สิงหาคม - 29 สิงหาคม 2561 )
 
รายละเอียด ;-

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่ง : เศรษฐกรปฏิบัติการ (ระดับปริญญาตรี)
อัตราเงินเดือน : 15,000 -16,500 บาท
ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
รายละเอียดวุฒิ : ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
1) ศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดนโยบายและแนวทางในการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้และพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ รวมถึงแผนการออกตราสารหนี้รัฐบาล และแผนการซื้อคืนหรือไถ่ถอนตราสารหนี้รัฐบาล 
2) กำกับ ดูแล และกำหนดทิศทางนโยบายและมาตรการในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้มีสภาพคล่องเพื่อสนับสนุนและรองรับการออกตราสารหนี้ของภาครัฐและภาคเอกชน 
3) ศึกษา วิเคราะห์ และติดตามสภาวะตลาดตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศ 
4) ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะ รวมทั้งประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ และต่างประเทศเพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงตลาดตราสารหนี้ระหว่างประเทศ 
5) จัดทำรายงานต้นทุนและความเสี่ยงรายไตรมาส เพื่อเป็นการประเมินความเสี่ยงของ Portfolio หนี้สาธารณะ พร้อมเสนอแนะนโยบายและกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดทำนโยบายการบริหารความเสี่ยง และ Portfolio Benchmark ของ สบน. เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการบริหารหนี้และความเสี่ยงของ สบน. 
6) ศึกษาและพัฒนารูปแบบ วิธีการบริหารและกระบวนการทำงานของสำนักงานให้รองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทยและนโยบายรัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 
7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ทดสอบความรู้ความสามารถดังต่อไปนี้ โดยใช้วิธีสอบข้อเขียนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ(คะแนนเต็ม 200 คะแนน) 
1) ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง และนโยบายรัฐบาล 
2) ความรู้และการวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์โลกในปัจจุบัน 

เปิดรับสมัคร : วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ถึง วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 08 ส.ค. 2561 - 29 ส.ค. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

6 Users online