jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 2-22พ.ย.61
 
รายละเอียด ;-

ประกาศ กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

1.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 - 16,500 บาท

ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี

รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ หรือทางวรรณคดีอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการต่างประเทศ หรือทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ  - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป หรือ กรณีที่ผู้สมัครสอบไม่มีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี เมื่อสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งแล้ว จะต้องสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จัดให้สำหรับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (ภาค ก. พิเศษ) ซึ่งจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป 

2.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไประดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1

ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : - ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  - เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ.  ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป  

3.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

อัตราเงินเดือน : 11,500 - 12,650 บาท

ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง

ระดับการศึกษา : ปวส.

รายละเอียดวุฒิ : -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน  ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  -เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ.  ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป 

เปิดรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561


สถานที่รับสมัคร
วันรับสมัคร 02 พ.ย. 2561 - 20 พ.ย. 2561
เว็บไซต์
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

Delete DB Error