jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมสรรพสามิต
 
 
กรมสรรพสามิต รับ 36 อัตรา
 
รายละเอียด ;-


กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16,500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยศาสตร์กายภาพ ทางเคมี ทางเคมีประยุกต์ ทางเคมีอุตสาหกรรม ทางเคมี-ชีววิทยา ทางปิโตรเคมี ทางฟิสิกส์ ทางฟิสิกส์ประยุกต์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาวิทยาศาตร์ชีวภาพ ทางชีววิทยา ทางชีววิทยาประยุกต์ ทางจุลวิทยา ทางจุลวิทยาอุตสาหกรรม ทางชีวเคมี หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ ทางชีวเคมี ทางชีววิทยา หรือสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางชีววิทยา
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าของ ก.พ.

2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน
อัตราเงินเดือน 11,500 - 12,650 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 30 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินการธนาคาร การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการตลาด ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเลขานุการ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ทางการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี
2. เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือสูงกว่าของ ก.พ.

 

สถานที่รับสมัครผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.excise.go.th/job หัวข้อ "การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิท

วันรับสมัคร 01 ธ.ค. 2562 - 27 ธ.ค. 2562
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

19 Users online