jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
 
 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับนักเรียนจ่าทหารเรือ
 
รายละเอียด ;-

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา 2563 ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
2. เป็นชายโสด อายุ 18 - 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2543 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2545) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ จะต้องสังกัดกองทัพเรือและปลดเป็นทหารกองหนุนใน 1 พ.ค. 2563 หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ ต้องมีอายุ 21 - 24 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ.2539 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2542)
3. มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา ผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็น นายทหารสัญญาบัตร มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า
3. สำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร
4. รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา แต่งเครื่องแบบนักศึกษา นักเรียน หรือเครื่องแบบทหารเท่านั้น และถ่ายไม่เกิน 3 เดือน

สถานที่รับสมัคร


สมัครทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 2 ธันวาคม 2562 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.navedu.navy.mi.th

วันรับสมัคร 01 ม.ค. 2564 - 14 ก.พ. 2563
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

21 Users online