jobbyyou.com  หางาน หาคน ฝากประวัติ Resume
1 2 3
หน้าแรก หางาน หางานราชการ ค้นหาผู้สมัครงาน ฝากประวัติฟรี ...
 
 กระทรวงการคลัง
 
 
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับ ลูกจ้าง 32 อัตรา
 
รายละเอียด ;-

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
อัตราเงินเดือน 15000 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 10 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

2. ตำแหน่ง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 13 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่ง ตำแหน่งพนักงานบริการ
อัตราเงินเดือน 10690 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

4. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

5. พนักงานขับรถยนต์
อัตราเงินเดือน 11400 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

สถานที่รับสมัคร


ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง จะรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ จ่าหน้าซองถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 16 - 24 มกราคม 2563

วันรับสมัคร 01 ม.ค. 2563 - 24 ม.ค. 2563
เว็บไซต์
เอกสาร PDF
ลิ้งค์ PDF
 
 

ติดต่อลงโฆษณา
0-2881-4004 ต่อ 1401 โทรสาร 0-2881-4400

บริษัท บาย มีเดีย จำกัด จำกัด
211 ซ.วัฒนสุขนิเวศน์
แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
jaruwansuriyo@gmail.com
เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ : 0107514603106

25 Users online